LADINI

Regiun: contribuc por investimënc liá al Covid-19, co fá domanda

La Junta regionala á aprové na delibera söi finanziamënc straodinars ales istituziuns soziales privates dles mendranzes linguistiches por l’emergënza Covid. An pó fá domanda da atiraTratan la sentada de ai 23 de dezëmber él la Junta regionala che á aprové na seria de propostes cun danter l’ater ince na delibera che reverda les desposiziuns por la conzesciun de finanziamënc straordinars porvia dl’emergënza sanitara Covid-19 ales istituziuns soziales privates dles mendranzes linguistiches ladina, zimbra y mochena por la realisaziun de investimënc por la perioda 2021-23. Al se trata de n stromënt de sostëgn important al monn dl volontariat y dles uniuns tT chësc momënt de dificolté lié ala pandemia dl coronavirus.

Les domandes pó gní presentades aladô dles modalités contignüdes tla delibera nr. 224 de ai 23 de dezëmber dl 2020 aprovada dala Junta regionala. Por de plü informaziuns él poscibl da telefoné al Ofize Mendranzes linguistiches y Biblioteches dla Regiun al numer 0461/201441 dal lönesc al vëndres o da mené na email a min@regione.taa.it.

Scuola & RicercaIn primo piano