MOCHENI

Zòmm pet de Koskrittn van 2000, za singen de “Stela”

Vil bintsch ver en nai jor 2018

LA NOSTRA PAGINA SULLE MINORANZE

BERSNTOL. S envir gea’ van jorzaitn ont van lem hom trong de gamoa’schòftn za mòchen no òll jor en de glaiche zait de praich.
Oa'na van haup tròchtn mear kennt ist gabis “De Stela”. De leist boch van jor ist no za riven, ont de stelare vongen u' za paroatn sa. 

En de Bainecht zait, en an ettlena malder u'stimmpt va de tròcht, en de derver va Palai, va Vlarotz ont va Auserpèrg, kimmpt tschunngen de Stela.

Kittler kinder, junga, mander ont de koskrittn, as trong mit a groasa Stela u’gahenkt pet an stift tscheiberestn an long en stèck  ont singen en an iatz haus hailege litler, en balsch ont latainesch. S kittl ist vraibilleg ont oa’s kimmp u’stellt za nemmen au de opfer ver de messn ver de ormensealn van dorf ont ver bos as de kirch hòt noat. De zboa derver van tol, bou as kimmp tschungen de “Stela” - a vòrt pratikiart en gònze sait van Alpn - hom gahòltn de haile tròcht òlbe glaich en de jarder. De familie bòrtn pet vrait de singer pet de Stela, as ist an moment za vinnen se zòmm ont nodenken van momentn ont oltnkaitn van jor vergòngen.

De Stela va Vlarotz. En Inderpèrg, en Mitterpèrg ont en Auserpèrg, de malder as de singen de Stela  sai’ zboa: en Naijorto zobenz ont en Geimòchto zobenz, ont de pasuachen òlla de hoffer. De kanzandler as de singen sai’ drai: “Noi siamo i Tre Re”, “Puer Natus” ont “Orsù innalziamo un canto”.
De Stela va Palai. De malder as de singen de Stela en Palai sai’ drai: s leist van jor zobenz, en Auserpòch ( s u’vong van lònt), en Naijor zobenz en Inderpòch (en de inder sait ) ont en Geimòchto zobenz singen se en de sim derver as doin jor sai’ gaben de haupt derver van lònt. De koskrittn miasen aurichtn de Stela ont trong se en gònze dorf. De kanzandler as de singen sai’ sima: "Per tua somma clemenza, Tre re, Dolce felice notte, Iddio è benedetto, L’unico figlio, Oggi è quel giorno santo, Puer natus".

                                                                                                                                                                                                        di Maria Pia Battisti