MOCHENI

Bainechtn en Bernstol

An Innol as en de doin vaierta ist an groasn bèrt

LA NOSTRA PAGINA SULLE MINORANZE

 

PALU' DEL FERSINA. Bainechtn ist oa's van schea'nestn vaierta van jor. Um mitternòcht, kimmp kein de Mess, ver za denken benn as ist augòngen s Kristkindl.De kinder aa sai' zavrin ont vroa, bail de hom gamòcht der krispa'm ont der presepio. Ber miasn aupasn, bavai pet a lem za vil dester a'ne kummer, s inger hèrz tuat se sperrn, s tuat se nèt au za verstea' der loat van òndern lait! Lait ont kinder, as de sai' òrm, as hom minder abia biar! Za Bainechtn ist schea' kaven ont gem geschenk aa, en de sai'na lait, ober ber miasn gem der earste plòtz en Kristkindl, bavai Bainechtn ist s augea' van Gotterhear.

Der stòll ka Betlemme, an ourt versteckt, kennt va bea'ne lait, pet koa' bert abia Nazaret, ist s liacht as bart palaichtn de gònze bèlt : s “Nicht” as bart klòffen en òlla ! Mechet ber verstea' der bèrt van doi stòll, tschèrlt ont tschuacht van  Gotterhear, ont va Im gabichen, bavai semm ist Er augòngen.Fursche za bea'ne hom ber tschbunnen en kloa' Kristkindl, as s gibt ens, òlbe der vergemes. S ist runt a groases ding : ber, va ins òlla, mu song za hom nèt noat za vrong En, vergemes ont hilf ?Barat ber guat, za verstea' der bèrt, as hòt der doi ourt ! Kristkindl benn de mechest klòffen, en an iats mentsch, as do tuat se knieng ont as tuat De derkennen abia de inger schitzhoa'met. Nider ber ens, ont knie ber ens asn sèll stroa. Sog ber En gèltsgott en Gotterhear, as der ist kemmen as de bèlt abia a kinn, za derrettn ens.

Biavle hilf en sèll kloa' stòll, biar sechen lai a Kinn pet de armler offet. Der greaset bunder en de inger seal, spirt men, bail ber proviarn za kemmen a ker vrai'tlich.Benn ber nèt hearn ens, òrma lait pet sintn, as ber hom noat va de hilf van Gotterhear, bar ber nia verstea' der groas bèrt van sèll ourt .

                                                                                                                                                            ( di Maria Pia Battisti)